Zasady Uczestnictwa w Kursie

 1. Uczestnicy organizowanych przez nas kursów muszš mieć ukończone 18 lat.

 2. W przypadku, gdy do udziału w kursie nie zgłosi się podana w prospekcie minimalna liczba uczestników, kurs taki się nie odbędzie. Sprachforum zastrzega sobie prawo przedstawienia w tej sytuacji zmodyfikowanej oferty dotyczšcej organizowanych przez instytut kursów.

 3. Obowišzuje cena aktualna w momencie rozpoczęcia kursu. Wszelkie koszty zwišzane z opłatami bankowymi ponosi uczestnik kursu. W przypadku, gdy uczestnik kursu zechce przystšpić do testu końcowego w innym terminie niż przewidziany, pobrana zostanie od niego dodatkowa opłata w wysokoœci 70 €.

 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie jeszcze przed jego rozpoczęciem, zwrot wpłaconej kwoty możliwy jest jedynie w przypadku zachowania przez osobę rezygnujšcš z kursu odpowiednich terminów. Rezygnacja z uczestnictwa musi zostać przedłożona w instytucie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z kursu pobierane sš przez instytut następujšce opłaty:

  Rezygnacja w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu: 90 €.
  Rezygnacja w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu: 140 € (+ 140 € z tytułu opłaty za noclegi).
  Zwrot w przypadku rezygnacji w terminie póŸniejszym niż powyżej nie jest możliwy.

 5. W przypadku przesunięcia wykupionego kursu na termin póŸniejszy, instytut pobiera następujšce opłaty:

  Przesunięcie na 14 dni przed rozpoczęciem kursu: brak opłat.
  Przesunięcie na 7 dni przed rozpoczęciem kursu: 140 € z tytułu opłaty za noclegi.
  Przesunięcie na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu: 140 € (+ 140 € z tytułu opłaty za noclegi).

 6. W przypadku gdy uczestnik, który wpłacił już zaliczkę z tytułu udziału w kursie, nie pojawi się w szkole w cišgu 2 dni od rozpoczęcia kursu i jego nieobecnoœć nie będzie usprawiedliwiona, w takiej sytuacji Sprachforum zastrzega sobie prawo oddania wolnego miejsca innej osobie zainteresowanej. Zwrot wpłaconej zaliczki nie jest możliwy.

 7. W przypadku, gdy uczestnik kursu z powodów osobistych (np. choroba, problemy prawne zwišzane z pobytem w Niemczech, zobowišzania natury służbowej lub osobistej) nie może wzišć udziału bšdŸ to po częœci bšdŸ w całoœci w wykupionym kursie, w tej sytuacji nie przysługuje mu prawo do zwrotu wpłaconej kwoty lub też do udziału w kursie w terminie póŸniejszym.

 8. Pokoje, w których wynajmie poœredniczył instytut Sprachforum stojš do dyspozycji uczestnika kursu jedynie na czas trwania kursu organizowanego przez instytut. W przypadku, gdy uczestnik kursu pozostaje w wynajmowanym pokoju po zakonczeniu kursu, Sprachforum zastrzega sobie prawo pobrania miesięcznej opłaty z tytułu dodatkowego korzystania z pokoju.

 9. Koszt noclegów należy pokryć z góry za cały okres trwania kursu. Po rozpoczęciu kursu zwrot wpłaconej z tytułu opłty za noclegi nie jest możliwy.

 10. Zarówno Sprachforum Heinrich Heine jak I osoby/rodziny udzielające zakwaterowania w trakcie trwania kursu nie są pociągane do odpowiedzialności w przypadku wypadku, chorobu lub utraty/kradzieży rzyczy wartościowych. Zalecamu Państwu przed przystąpieniem do podróży zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia.

  Stan prawny - Sšd w Düsseldorfie

  Stan: styczeń 2010