Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego to opracowany przez Radę Europejskš spójny i kompleksowy system, obejmujšcy 6 poziomów zaawansowania (poczšwszy od A1 aż po C2) oraz najważniejsze sprawnoŖci jšzykowe. System ten sprawia, iż kompetencja językowa jest dla wszystkich zainteresowanym (uczniów, ich rodziców, nauczycieli, szkół, pracodawców itp.) przejrzysta i jednoznaczna.
Sprachforum Heinrich Heine - Düsseldorf - Heine

Elementarne użycie języka I - A 1

Osoba reprezentujšca ten poziom rozumie zwroty i wyrazenia oraz proste zdania z zakresu zycia codziennego, sluzšce do zaspokojenia konkretnych potrzeb, jak równiez potrafi je zastosowac we wlasnej wypowiedzi. Osoba taka potrafi sie przedstawic, jak równiez jest w stanie zadac innym odpowiednie pytania dotyczšce ich osoby – np. gdzie mieszkajš, jakich znajš ludzi, jakie posiadajš rzeczy itp; potrafi równiez na podobne pytania udzielic poprawnej odpowiedzi. Osoba na tym poziomie jezykowym jest w stanie w prosty sposób sie porozumiec, gdy dodatkowo jej wspólrozmówca mówi powoli i wyraźnie oraz gotów jest do udzielenia pomocy.

Elementarne użycie języka II - A 2

Osoba reprezentujšca ten poziom zaawansowania językowego rozumie i potrafi zastosowac w zdaniach czesciej uzywane zwroty tematycznie zwiazane z jej najblizszym otoczeniem (np. informacje na temat jakiejs osoby, rodziny, czy tez dotyczace zakupów, pracy, najblizszego otoczenia itp.). W prostych i rutynowych sytuacjach potrafi sie porozumiec, przy czym chodzi tu jedynie o podstawowa wymiane informacji dot. znanych i popularynych rzeczy. Przy pomocy prostych zdan potrafi udzielic informacji na temat swego pochodzenia i wyksztalcenia, jest w stanie równiez w prosty sposób opisac swe najblizsze otoczenie oraz potrzeby.

Samodzielene użycie języka I - B 1

Osoba reprezentujšca ten poziom zaawansowania językowego rozumie wypowiedŸ sformułowanš w sposób jasny i standardowy. W większoœci sytuacji, np. podczas podróży, potrafi poprawnie zareagować i jest w stanie się porozumieć. W prosty i spójny sposób potrafi wypowiedzieć się na tematy znane, np. z zakresu osobistych zainteresowań. Osoba na tym poziomie zaawansowania jest w stanie opisać swe doœwiadczenia, marzenia i plany, przedstawić swoje poglšdy, jak również potrafi je uzasadnić bšdŸ wyjaœnić.

Samodzielene użycie języka II - B 2

Osobe reprezentujšcę ten poziom zaawansowania jezykowego cechuje zdolnosc podstawowego rozumienia kompleksowych wypowiedzi, równiez abstrakcyjnych. Jest ona równiez w stanie wzišc udzial w dyskusji na tematy pochodzšce ze znanych jej dziedzin. Osoba ta potrafi w plynny sposób porozumiec sie z Native Speaker’em, przy czym kowersacja nie jest ucišzliwa dla zadnej ze stron. Osoba ta potrafi w sposób jasny i szczególowy sformulowac wypowiedź, przedstawic swoje poglšdy zwišzane z aktualnymi tematami.

Kompetentne użycie języka I - C 1

Osoba reprezentujšca ten poziom zaawansowania jezykowego rozumie dluzsze i w ambitny sposób sformulowane teksty. Potrafi ona równiez spontanicznie, w jasny sposób sformulowac swš wypowiedź, bez czestego i widocznego poszukiwania w pamieci odpowiednich zwrotów i slów. Osoba ta potrafi swobodnie zastosowac jezyk zarówno w sytuacjach pochodzšcych z zycia prywatnego, zawodowego, jak tez zwišzanych ze studiami, naukš itp. Potrafi ona równiez sformulowac wypowiedź w sposób jasny i wyczerpujšcy na kompleksowe tematy, uzywajac do tego w sposób poprawny i logiczny zróznicowanych środków jezykowych.

Kompetentne użycie języka II - C 2

Osoba reprezentujšca ten poziom zaawansowania jezykowego jest w stanie, praktycznie bez zadnych trudnosci, zrozumiec i strescic wszystkie wypowiedzi, zarówno pisemne jak i ustne. Potrafi spontanicznie, bardzo plynnie i dokladnie sformulowac swa wypowiedz, oraz w przypadku kompleksowych tematów, potrafi podkreslic w swej wypowiedzi wszelkie niuance znaczeniowe.